CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 27/11/2018

  

                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                                       KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
OCEAN HARONY
177
9.6
19730
12.00
 
HN2.1 – P/S
CHÍNH
 
 
2
VU GIA 09
84
2.4
2200
14.00
 
CO1.8-KM6
VINH
 
BS
3
DONG BAC 22-03
147
8.8
11976
15.00
 
CO1.4- P/S
NAM
 
 
4
QUANG VINH 88
79.9
6.6
3225
16.30
 
CO2.11- P/S
VINH
 
 
5
LI DA 166
97
6.3
2994
17.00
 
CO2.6-P/S
HÙNG A