CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 21/01/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
GREAT ROYAL
180
6.0
23263
09.00
 
P/S – HN
PHƯƠNG
 
 
2
VIET THUAN 235-02
151
5.0
15009
10.00
 
CO2.7- CO
 
 
3
MOONRAY
190
6.3
32957
19.00
 
P/S- HN
DƯƠNG A
NAM
 
Ngày 22 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
DALI
185
6.0
24550
02.00
 
P/S- HN
DƯƠNG A
NAM