CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 15.06 LUC 16.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 15/06/2019 (BS – SĐ)
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả  
                                                                                                                                                                                  16.00 15/06
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
QUANG MINH STAR
113
 
3.5
5444
18.00
HO6 - CXM
HÙNG B
 
HVS.5 - TVN
2
VIET THUAN 18
104
 
3.0
2251
18.00
P/S - CO
DŨNG
 
 
3
VISSAI VCT 05
153
 
9.7
14851
19.00
HN2.8 – P/S
 
 
4
BAO KHANH 19
98
 
4.0
5445
20.00
P/S - CO
HÙNG B