CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 16.06 LUC 16.00LT(15.06)

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 16/06/2019
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả  
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
TAN BINH 134
157
 
9.0
14734
04.00
CO1.13 – P/S
 
 
2
PHC BONANZA
100
 
4.5
4764
08.00
P/S - CO
CÔNG
 
 
3
MEDI SYDNEY
229
 
13.10
43028
14.00
P/S - HN
CHÍNH