CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 09/06/2021 LẦN 1

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 09/06/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

ANITA

189

 

11.8

26574

12.00

CO 1.1 – P/S

MẪN

 

 

2.       

TÂN BÌNH 277

190

 

6.0

31236

16.00

P/S - HN

MẪN