CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 16.06 BS

NGÀY 16/06/2021                                                                                           
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
JIN YANG GUAN
97
 
3.2
2972
10.00
CO1.8 – PS
HẢI B
 
 
2.