CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 18/06/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 18/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET TRUNG 135
95
 
7.1
2917
12.30
HN2.7 – P/S
ĐỒNG
 
 
2.       
DONG BAC 22 - 02
146
 
4.4
10879
12.30
P/S - CO
PHƯƠNG
 
 
3.       
MINH HUY 19
101
 
8.13
4176
14.00
CO1.11- P/S
HÙNG B