CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 22 & 23.10.2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
NGÀY 22/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
KIYOMI
75.5
 
3.0
1498
16.00
P/S - CO
DŨNG B
 
 
2.       
VTT 28
92
 
3.2
2758
17.00
CO2.8 - CP
ĐỒNG
 
 
3.       
VIET THUAN 09
79
 
3.2
3260
18.00
P/S - HN
PHÓNG
 
 
4.       
GLOBAL DIAMOND
154
 
5.0
20395
21.00
SĐ - CO
HƯNG
 
5.       
VIET THUAN 32-01
180
 
10.4
20767
21.00
CO1.4 – P/S
HẢI A
 
 
6.       
BEI LUN HAI 81
225
 
7.2
35884
23.30
SĐ - HN
HẢI A
 
 
 
                                                                                                                
NGÀY 23/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
EUROPA BAY
197
 
12.22
33126
01.00
CO1.2 – P/S
 
 
2.       
XIN HAI 6
172
 
10.15
15982
04.00
CO2.4 – P/S
HƯNG
 
 
3.       
ANA OCEAN
158
 
9.5
15737
04.00
CO1.5 – P/S
 
 
4.       
VOSCO STAR
190
 
11.6
27003
08.00
CO2.1 – P/S
HẢI A