CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công tác tổ chức Đại hội được tiến hành cẩn trọng, chu đáo và đảm bảo đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch.
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 trong đó tổng doanh thu đạt 12.772 triệu đồng, bằng97,7 % kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.141 triệu đồng, chia cổ tức quý IV năm 2021 2%. Trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh covid 19 thì kết quả đạt được trên là một nỗ lực lớn của CBCNV toàn công ty.
 

Ông Trần Đạo, giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022
Đại hội cũng biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu như sau: Doanh thu 48 800 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 2 800 triệu đồng và cổ tức trong năm 20227%.
 
 

Ông Nguyễn Văn Tứ, chủ toạ Đại hội phát biểu ý kiến

 

 

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

 
Bà Vũ Thị Dung, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo tại Đại hội
Quang cảnh Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu SXKD năm 2022
          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV thành công tốt đẹp. Mục tiêu, chiến lược của công ty là xây dựng Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng , đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, tạo đà phát triển bền vững vì lợi ích của doanh nghiệp, các cổ đông và người lao động.