CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 16,17/08/2022

 TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM – SĐT: 0349649856                                                         TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

                                                                                                            NGÀY 16/08/2022                                               

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

TRUONGNGUYEN STAR

147

 

7.9

11752

17.00

CO1.17 – P/S

HÙNG A

 

 

2.       

APIRADEE NAREE

190

 

12.4

33032

18.30

HN2.16 – P/S

PHƯƠNG

 

 

3.       

HUA XU

225

 

6.7

36559

20.30

P/S – HN

PHƯƠNG

TÙNG

 

4.       

STAR BRIGHT

188

 

11.0

32672

22.30

HN2.4 – HN

PHƯƠNG

TÙNG

 

 

NGÀY 17/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

J HARMONY

169

 

5.5

17018

09.00

P/S – CO

HƯNG

DŨNG A