CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 22/9.3

                                                                                                                                                          NGÀY 23/09/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

GOLDEN PHOENIX

225

 

7.2

39973

02.00

HN2.17- HN

CHÍNH

 

 

2.       

VIET THUAN 235-01

165

 

8.9

14639

04.00

CO1.3 – P/S

CHÍNH

 

 

3.       

YOSEI MARU

70

 

2.8

1065

06.00

P/S - CO

DŨNG A

HIẾU

 

4.       

VIET THUAN 215-05

147

 

4.0

12642

10.00

P/S - CO

CHÍNH

 

 

5.       

OCEAN STAR

174

 

9.5

17130

11.00

CO1.12 – P/S

MẪN

 

 

6.       

OCEAN BRIGHT

106

 

4.0

4271

14.00

P/S - CO

DŨNG A

HIẾU