CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 01&02.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến 10.00 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 01.12.2022
                                    TBHT: NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288                TĐH : MR PHƯƠNG - 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
SAMIR
190
 
8.8
30046
16.30
HN2.12 – P/S
CHÍNH
DŨNG B
 
2.       
GOLDEN STAR
154
 
7.5
14743
17.00
CP - CO
HẢI B
LÂM
 
 
NGÀY 02.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HOANG PHUONG STAR
93
 
6.1
2490
07.00
CO1.9 – P/S
LÂM