CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1000LT/20.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 10.00 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến 22.00 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 20.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215-03
147
 
8.0
12642
15.00
CO1.13 – P/S
NAM
DŨNG B
 
2.       
MERCURIUS
190
 
12.1
27986
21.00
HN2.15 – P/S
NAM
DŨNG B
 
3.       
HAI NAM 86
180
 
9.3
21385
23.00
CP - CO
DƯƠNG A
DƯƠNG B
 
 
NGÀY 21.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
4.2
14491
00.00
CO1.15 - CP
HẢI B
HÙNG B
 
2.       
AE MARS
190
 
12.7
31261
01.00
HN2.16 – P/S
NAM
DŨNG B