CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 24 & 25.03.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2023 đến 12.00 giờ ngày 25 tháng 03 năm 2023
NGÀY 24.03.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU-0359879288      TĐH: MR.PHƯƠNG – 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTT SUN
112.5
 
7.2
3640
16.00
HO2 – P/S
LÂM
HÙNG B
 
2.       
LONG TAN 239
169
 
9.7
16764
17.00
CO1.12 – P/S
DƯƠNG A
 
 
3.       
VIET THUAN 235
165
 
8.8
14500
17.00
CP – P/S
TÙNG
TỈNH
 
4.       
HAI NAM 39
171
 
8.5
17979
21.00
CP - CO
DƯƠNG A
PHONG
 
5.       
VIET THUAN 235-02
151
 
5.2
15009
22.00
CO1.6 - CP
TÙNG
TỈNH
 
6.       
TRUONG NGUYEN OCEAN
147.5
 
8.0
11894
23.00
CO2.4- P/S
DƯƠNG B
 
 
 
NGÀY 24.03.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
ACE ETERNITY
292
 
6.5
93297
00.00
HN2.11- P/S
DƯƠNG A
PHONG
 
2.       
YOSEI MARU
70
 
3.2
1065
00.00
P/S – CO
LÂM
 
 
3.       
VIET THUAN 10-02
104
 
3.7
4532
06.00
P/S - CO
HÙNG B
 
 
4.       
JIN HAI XI
166
 
9.9
17057
07.00
CO1.13 – P/S
DƯƠNG B
LÂM
 
5.       
ATAYAL ACE
135
 
7.8
9991
11.00
P/S - CO
HÙNG B