CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải -TKV

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV
Địa chỉ: Phố Hồng Than, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Phân công, dẫn tàu hoa tiêu
Vốn điều lệ dự kiến: 20.220.000.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.550 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 404.400 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 404.400 cổ phần
Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/05/2021 đến 15h30 ngày 10/06/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/06/2021
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 17/06/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 25/06/2021
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021

File đính kèm

1. Quy che dau gia.doc

2. BCTT. TV.pdf

3. Phuong an CPH.pdf

4. Dieu le.pdf

4. QD phe duyet phuong an CPH.pdf

5. QD phe duyet xac dinh gia tri doanh nghiep.pdf

6. QD phuong an su dung nguoi lao dong.pdf

7. VB 6658 phe duyet PA SD Dat.pdf

8.1 BCTC I.2021.pdf

8.2 BCTC 2018.pdf

8.3 BCTC 2019.pdf

8.4 BCTC 2020.pdf