CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 08/09/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 08/09/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

CHONG HE

225

 

11.8

38269

14.00

HN2.6 – P/S

CHÍNH

HẢI A

HL

2.       

WEI QIN

225

 

10.3

37695

17.00

HN2.3 - HN

CHÍNH

 

 

3.       

JIU HENG

190

 

6.5

33036

18.00

P/S - SĐ

DƯƠNG A

 

 

4.       

LEGACY

190

 

11.6

32987

20.00

CO2.1 – P/S

CHÍNH