CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 06/10/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
NGÀY 06/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LONG TAN 239
169
 
10.0
16764
10.00
CO1.3 – P/S
TÙNG
HIẾU
 
2.       
OCEAN STAR
174
 
9.4
17130
10.00
CO1.7 – P/S
NAM
 
 
3.       
OCEAN CONQUEROR
200
 
12.4
36452
15.00
CO1.2 – P/S
PHƯƠNG
 
 
4.       
QING DAO GANG DA GANG
190
 
12.61
33044
15.30
CO1.1 – P/S
MẪN
 
 
5.       
RUI NING 2
190
 
8.7
32460
15.00
CO1.12 – CO
NAM