CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09 & 10/10/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU           

                                                                                                             NGÀY 09/10/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

SANTIAGO BASIN

180

 

6.5

20987

17.30

CO1.12 - SĐ

HẢI A

 

 

2.       

THE HARMONY

229

 

7.8

43656

18.00

HN2.3 – P/S

MẪN

NMS8

3.       

LOWLANDS COURAGE

235

 

11.8

50595

22.00

P/S - HN

MẪN

NMS8

4.       

XIE HAI YONG FENG

190

 

11.6

29499

23.00

CO2.1 – P/S

HẢI A

 

 

 

NGÀỲ 10/10/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

ZHE HAI 526

190

 

9.1

33147

00.30

CO1.6 - CO

 

 

2.       

RUI NING 2

190

 

12.4

32460

01.00

CO1.1 – P/S

NAM

 

 

3.       

HAI LONG

190

 

6.5

31236

01.30

SĐ - CO

HẢI A