CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 11 & 12.10.2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
                                                                                                            NGÀY 11/10/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
XING SHENG
225
 
6.0
41073
21.00
SĐ - HN
PHƯƠNG
 
 
2.       
WAN ADVANTAGE
190
 
6.5
33044
22.00
SĐ - CO
MẪN
 
 
 
NGÀY 12/10/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
6.0
14491
01.00
P/S - HN
DƯƠNG B
 
 
2.       
VINACOMIN HANOI
116
 
4.2
5570
02.30
P/S - SĐ
ĐỒNG
 
 
3.       
VIET THUAN 169
136
 
4.0
9693
07.00
P/S - HN
ĐỒNG
 
 
4.       
VINASHIP DIAMON
165
 
5.6
14347
08.00
P/S - SĐ
DƯƠNG B