CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

GIẤY MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI- TKV

 BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP HOA TIÊU HÀNG HẢI- TKV                                                                                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                                                                 

                                                                                                                                                                              Quảng Ninh, ngày 6 tháng 9 năm 2021

                                                                                                      GIẤY MỜI DỰ HỌP
                                                                                    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
                                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI- TKV

                                                                                                       Kính gửi: Quý cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), chi tiết như sau:
1. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27 tháng 9 năm 2021
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV tại phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Thành phần tham dự Đại hội:
Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV.
4. Nội dung chính của Đại hội:
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021, định hướng năm 2022;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần 03 tháng cuối năm 2021;
- Thông qua chủ trương Công ty cổ phần đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên sàn chứng khoán trong năm 2021;
- Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần.
5. Tài liệu họp Đại hội:
Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được công bố trên website của Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV (VPC) tại địa chỉ: http://pilotcotkv.com. Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi họp Đại hội.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
Khi tham dự Đại hội, vui lòng xuất trình: Giấy xác nhận tham dự họp; giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực hợp pháp khác); Văn bản uỷ quyền (nếu có); Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
Cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm hoặc được đăng tải tại trang website của VPC (http://pilotcotkv.com). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ, ngoại trừ cổ đông nhà nước là Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
7. Xác nhận việc tham dự:
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự theo các hình thức: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; (ii) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến. Xác nhận tham dự theo Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) và Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm, nếu có ủy quyền tham dự) phải được gửi cho Công ty trước 16giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2021 (Thứ bảy).
8. Góp ý về các nội dung thông qua tại Đại hội:
Quý cổ đông có góp ý về các nội dung chính thông qua tại Đại hội (Mục 4 văn bản này) vui lòng gửi Phiếu góp ý (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 16 h00 ngày 20/9/2021 (Thứ hai).
9. Ứng cử/ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV):
Quý Cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT, KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế bầu thành viên HĐQT, KSV. Ứng cử viên thành viên HĐQT, KSV xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm: Đơn xin đề cử/ứng cử; Tờ khai thông tin của ứng viên (theo mẫu đính kèm), bản sao hợp lệ các văn bản chứng minh ứng cử viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đến Công ty trước 16 h00 ngày 20/9/2021 (Thứ hai)
Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV:
- Địa chỉ: Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Email: tkv.tcldhc@gmail.com; Số fax: (0203) 381 1919.
- Người liên hệ: Nguyễn Xuân Thanh, Điện thoại: 02033659855

File đính kèm :

1. Báo cáo tiến trình CPH 

2. Biên bản họp

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động

4. Đơn ứng cử KSV, HĐQT

5. Dự thảo chương trình

6. Giấy ủy quyền tham dự cổ đông

7. Giấy xác nhận tham dự họp 

8. Nghị quyết ĐH

9. Phiếu góp ý 

10. Quy chế hoạt động của BKS

11. Quy chế hoạt động của HĐQT

12. Quy chế quản trị nội bộ

13. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông lần một

14. Quy chế ứng cử, đề cử bầu HĐQT và KSV

15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

16. Tờ trình thông qua các quy chế nội bộ

17. Tờ trình đăng ký giao dịch CK

18. Tờ trình KHSXKD năm 2021, 2022

19. Tờ trình thông qua điều lệ và hoạt động công ty

20. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, KSV

21. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài


Rất hân hạnh được đón tiếp./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.                                                                                                                                                                      TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                                                                         THÀNH VIÊN

 

                                                                                                                                                                                        Nguyễn Văn Tứ
                                                                                                                                                                                        Chủ tịch Công ty