CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI -TKV 28/09/2021
2 THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2021-2026 28/09/2021
3 Giấy mời dự họp - Đại hội cổ đông lần thứ nhất 28/09/2021
4 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2021 28/09/2021
5 Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty TNHH 1 TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV 20/09/2021
6 Lịch tiếp công dân của Công ty Cổ phần Hoa tiêu - TKV 31/05/2023