Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 Thông báo v/v : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 26/03/2024
2 Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 26/03/2024
3 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2024 20/03/2024
4 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI -TKV 28/09/2021
5 THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV NHIỆM KỲ 2021-2026 28/09/2021
6 Giấy mời dự họp - Đại hội cổ đông lần thứ nhất 28/09/2021
7 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2021 28/09/2021
8 Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty TNHH 1 TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV 20/09/2021