Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế hoạch dẫn tàu ngày

STT POB Tên tàu LOA Mớn GRT Tuyến Tàu lai Hoa tiêu chính Hoa tiêu thực tập Phương tiện đưa đón Đại lý Ghi chú