CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

HỘI NGHỊ HOC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

       Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 02/4/2021 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng uỷ Công ty Hoa tiêu Hàng hải-TKV đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể các đồng chí là Đảng viên trong Đảng bộ Công ty.
Trong thời gian 1,5 ngày diễn ra hội nghị (22 và 23/4/2021), đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ Công ty đã truyền đạt tóm tắt các nội dung chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

                      

                                                                                Đ/c Bí thư- Trần Đạo trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

                        

       

                                                                           Toàn cảnh hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.