CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

        Ngày 8/7/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Hoa tiêu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2022; Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.
       Tại hội nghị, đồng chí Trần Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng tàu dẫn công ty đạt 51,86%, bằng 100,6% cùng kỳ; doanh thu đạt 48,4%, bằng 91,8% cùng kỳ; lợi nhuận đạt 50%, bằng 62% cùng kỳ, thu nhập bình quân 96,9%, đảm bảo việc làm cho người lao động, không để xảy ra mất an toàn hàng hải, an toàn lao động. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được duy trì triển khai tốt, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Công ty sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:
       Một là, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP, Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07-CT/ĐU, Công văn 742-CV/ĐU của Đảng ủy TQN và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong Công ty và trên địa bàn để có phương án phòng, chống kịp thời, đảm bảo nhân lực tham gia sản xuất theo kế hoạch, thích ứng với tình hình dịch bệnh đặc biệt biến chủng mới.
       Hai là, trong công tác xây dựng đảng: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III và 6 tháng cuối năm 2022, tuyên truyền các hoạt động nổi bật của ngành, của Công ty; Tuyên dương gương Người thợ mỏ - Người chiến sỹ; Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo Chương trình năm 2022, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
       Ba là, thực hiện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt các giải pháp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/04/2022 về luân chuyển cán bộ và Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/05/2022 của Bộ chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nội dung bài phát biểu của Tổng bí thư ngày 30/6/2022 tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


                   

                                                       Đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ báo cáo tại hội nghị

                   

                                   Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

                   

                     

                                  Tuyên dương, khen thưởng 04 cá nhân tiêu biểu “Người thợi mỏ-Người chiến sĩ”quý II năm 2022