Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

    Ngày 03/04/2023, tại Hạ Long, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Có 27 cổ đông và cổ đông uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.617.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự. Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa đại hội.
    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP hoa tiêu hàng hải - TKV đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung, gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2022; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;

               

                                                                                            Quang cảnh đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

                        

                                                                      Các cổ đông biểu quyết các nội dung theo chương trình đại hội

       Các cổ đông ghi nhận kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quản lý, điều hành Công ty đạt được kết quả tốt, với doanh thu 47.241 triệu đồng, đạt 103,6% KHĐC; Thu nhập bình quân 23.760 nghìn đồng/tháng, đạt 103% KHĐC; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ: 8%.

               

                                                                             Đ/c Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu báo cáo

                       

                                                                              Đ/c Trần Đạo, Bí thư - Giám đốc Công ty phát biểu báo cáo

       Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV thành công tốt đẹp. Thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của các cổ đông đối với kế hoạch SXKD năm 2023 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội với mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng  đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, tạo đà phát triển mạnh, bền vững vì lợi ích của các cổ đông, người lao động trong Công ty.