HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 12-NQ/TU CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NINH, NGHỊ QUYẾT 07-NQ/ĐU CỦA ĐẢNG UỶ THAN QUẢNG NINH VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Ngày 04/01/2023, tại Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết 07-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Tham dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ công ty, các đồng chí lãnh đạo công ty, các bộ phận xây dựng Đảng, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Các đồng chí Ủy viên Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn TN công ty và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Hội nghị đã nghe thường trực Đảng uỷ Công ty quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 257 NQ/ĐU ngày 24/12/2022 của Đảng bộ công ty Hoa tiêu hàng hải – TKV về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và đề ra nội dung, nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; kiến nghị và đề ra biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong công ty nắm vững nội dung nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại đơn vị.

Quảng cảnh của Hội Nghị: