ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

       Ngày 19/04/2024, tại Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Có 23 cổ đông và cổ đông uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.613.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự. Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa đại hội.
      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung, gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2023; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

                         

                                                                       Quang cảnh đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

                         

                                                        Các cổ đông biểu quyết các nội dung theo chương trình đại hội

       Các cổ đông ghi nhận kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quản lý, điều hành Công ty đạt được kết quả tốt, với doanh thu 50.489 triệu đồng, đạt 110% KH; Thu nhập bình quân 25.772 nghìn đồng/tháng, đạt 120,3% KH; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ: 8%/năm.

 

 

 

                         

                                                         Đ/c Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu báo cáo

 

                     

                                                              Đ/c Trần Đạo, Bí thư, Giám đốc Công ty phát biểu báo cáo

      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV thành công tốt đẹp. Thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của các cổ đông đối với kế hoạch SXKD năm 2024 cùng năng lực điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội với mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, tạo đà phát triển mạnh, bền vững vì lợi ích của các cổ đông, người lao động trong Công ty.