CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/02/2021 BỔ SUNG

 NGÀY 21/02/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

MY THINH

134

 

3.7

8414

16.00

CO2.10 - CP

HÙNG B

 

TVN-HL

2.       

VIET THUAN STAR

182

 

7.0

24953

17.30

CP - HN

CHÍNH

HÙNG A

HL08-HL

3.       

VIET THUAN 215-01

147

 

4.2

10995

18.30

CO2.7 - CP

NAM

DŨNG B

TVN-HL

4.       

ER MADEN

190

 

12.3

32983

21.30

HN1.3 – P/S

CHÍNH

HÙNG A

 

5.       

ZHONG LIANG DONG NAN

190

 

6.0

29885

22.00

P/S - HN

NAM

DŨNG B

 

 

NGÀY 22/02/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VTB ACE

158.5

 

3.6

15354

03.00

P/S - CO

CHÍNH

HÙNG A