Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 09/04/2024

 NGÀY 08.04.2024

 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.         
S’HAIL LUSAIL
228
 
7.0
46462
11.00
HN2.15 – P/S
HẢI A
 
 
2.         
W NAUTILUS
229
 
7.0
51239
16.00
HN2.13 – HN2.17
NAM
 
 
3.         
DONG BAC 22 – 05
147
 
7.2
12137
18.00
CO2.6 – P/S
HẢI B
 
 
 
 
NGÀY 09.04.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
4.         
NBA MILLET
229
 
10.32
43008
03.30
P/S – HN
MẪN
 
 
5.         
AN DA HAI
225
 
6.0
43687
01.30
P/S – HN
NAM
 
 
6.         
VIET THUAN 09
79.9
 
3.6
3260
03.00
P/S - CO
DŨNG B
 
 
7.         
VIET THUAN 215 – 07
146
 
4.5
13697
09.00
P/S – CO
HẢI B
 
 
8.         
VIET THUAN 189
154
 
9.0
12271
09.00
CO1.14 – P/S
NAM