CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KÊ HOẠCH 23BS & 24/2

NGÀY 23/02/2021 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215 – 01
147
 
7.8
10995
16.00
CO2.5 - PS
HẢI A
 
2.       
VIET THUAN SKY
186
 
4.6
26060
17.00
PS – CO2.8
PHƯƠNG
DŨNG A
 
3.       
SHENG WANG HAI
200
 
9.8
33580
20.00
CO1.12 – HN2.5
PHƯƠNG
DŨNG A
BS
4.       
VIET THUAN SKY
186
 
4.6
26060
22.00
CO2.8 - CP
PHƯƠNG
DŨNG A
 
5.       
HE CHUN 168
158
 
9.3
13712
22.00
CO2.4 – PS
HƯNG
ĐỒNG
 
 
                                                                                                          NGÀY 24/02/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
WINCA
165.5
 
4.8
16446
03.00
PS – CO
HƯNG
ĐỒNG
 
2.       
PACIFIC 06
180
 
6.1
23494
07.00
PS – HN
 
 
3.       
VIET THUAN STAR
182
 
8.4
24953
11.00
HN1.1 - HN