Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 07/04/2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 07.04.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.         
QUANG VINH 188
145
 
9.1
10923
04.00
CP – P/S
HÙNG B
HIẾU
 
2.         
AKIJ HERTAGE
190
 
9.0
31236
04.00
HN2.1 - HN
CHÍNH
 
 
3.         
VIET THUAN 169
136
 
4.2
9693
05.00
CO2.7 – CP
VINH
MẠNH
 
4.         
SANTA BARBARA
295
 
10.0
94984
16.00
HN2.4 – P/S
CHÍNH
DƯƠNG B
 
5.         
CHENG JI HAI
100
 
4.0
2997
23.00
CO1.9 – P/S
TỈNH