CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 28/04/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 28/04/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

JIN HAI XIN

190

 

7.0

29255

10.00

P/S – HN2.9

HẢI A

 

 

2.       

VIET THUAN OCEAN

190

 

7.0

31261

10.30

CP – CO2.1

MẪN

 

YK-HL

3.       

HAI NAM 82

190

 

5.5

30046

12.00

HN2.7 - CP

HẢI A

 

YK-HL

4.       

HAI NAM 81

190

 

12.4

30018

14.00

HN1.6 – P/S

MẪN