CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 30.4BS & 1/5

NGÀY 30/04/2021 BS & SĐ
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215 – 03
147
 
7.9
12642
18.00
CP – HN1.1
NAM
DŨNG A
 
2.       
VIET THUAN 30 – 02
179
 
9.0
19918
18.30
CO1.5 – PS
HẢI A
 
 
3.       
HAI NAM 88
147
 
4.2
11565
20.30
PS – HN2.7
NAM
DŨNG A
 
 
NGÀY 01/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
4.       
HIBISCUS
190
 
6.4
27658
00.30
PS – HN2.12
NAM
DŨNG A
 
5.       
GEELY
158
 
7.3
13625
13.00
PS – CO
HƯNG
 
 
6.       
SALT LAKE CITY
289
 
11.4
89076
15.00
PS – HN
DƯƠNG A
NAM
 
7.       
DREAM POWER
255
 
8.2
58592
19.00
PS – HN
PHƯƠNG
HẢI A