CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 01,02/05/2021

 NGÀY 01/05/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DREAM POWER

255

 

8.2

58592

19.00

P/S – HN

PHƯƠNG

HẢI A

 

2.       

DONG BAC 22-08

147

 

4.2

10964

19.00

P/S – CO

DƯƠNG A

 

 

3.       

UEI MARU

70

 

4.5

699

20.00

CO2.12 – PS

VINH

 

 

4.       

DONG BAC 22-09

149

 

4.2

10964

20.00

CO1.16 – P/S

HƯNG

 

 

 

                                 

NGÀY 02/05/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

5.       

VIET THUAN 32-01

180

 

5.0

20767

01.00

P/S – CO

PHƯƠNG

 

 

6.       

GUO TOU 001

190

 

6.0

32899

05.00

P/S – CO1.12

PHƯƠNG