CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 02/05/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 02/05/2021

 

TRỰC ĐIỀU HÀNH: P.V.CHÍNH: 0912103363                                                                                    TRỰC BAN: N.T.TRƯỜNG: 0936868956

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 235-03

151

 

5.0

14436

11.00

P/S – CO

MẪN

VINH

 

2.       

VIET THUAN OCEAN

190

 

11.6

31261

16.00

CO2.1 – P/S

MẪN

VINH