CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 02/05/2021 LẦN 2

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 02/05/2021

TRỰC ĐIỀU HÀNH: P.V.CHÍNH: 0912103363                                                                              TRỰC BAN: N.T.TRƯỜNG: 0936868956

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

FUHAI

188.5

 

12.2

29753

17.00

CO1.1 – P/S

HẢI A

VINH

 

2.       

HANTON TRADER II

200

 

9.5

36278

17.00

CO1.7 - CO

MẪN

 

 

3.       

VIET THUAN OCEAN

190

 

11.6

31261

20.00

CO2.1 – P/S

HẢI A

 

 

4.       

THAI HA 8888

108

 

4.2

2620

20.00

HO4 – CXM

VINH

 

HL