CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 04/05/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 04/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215-01
147
 
4.0
10995
11.30
HN2.7- CP
DƯƠNG A
 
 
2.       
HAI NAM 88
147
 
9.0
11565
13.00
HN1.1- P/S
TÙNG
DŨNG B
 
3.       
DONG BAC 22-07
147
 
4.2
10275
15.00
P/S- CO
TÙNG
DŨNG B
 
4.       
IVY DELTA
190
 
11.28
31572
16.00
P/S- CO2.1
NAM
HÙNG B