CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 6/5 BS & 7/5

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 06/05/2021 SĐ
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
SALT LAKE CITY
289
 
9.0
89076
21.00
HN2.5 – PS
CHÍNH
 
2.       
GUO TOU 106
190
 
6.5
32973
23.00
P/S – CO1.1
CHÍNH
 
 
 
  NGÀY 07/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
3.       
GH SKY BEAUTY
200
 
6.5
36367
05.00
PS – HN
MẪN
 
 
4.       
GREAT WENTAO
187
 
6.5
26778
06.00
PS - HN
 
 
5.       
SAN SEBASTIAN
177
 
5.5
20238
08.00
PS – CO2.4
CHÍNH
 
 
6.       
UEI MARU
70
 
2.8
699
14.00
PS - CO
ĐỒNG