CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 07/05/2021

                                  KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                                          NGÀY 07/05/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 87
177
 
5.5
21100
10.00
PS – HN
 
 
2.       
UEI MARU
70
 
2.8
699
14.00
PS - CO
ĐỒNG
 
 
3.       
VIET THUAN 32-01
180
 
10.1
20767
14.00
CO1.6- P/S
DŨNG A