CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 06/06 Và 07/06/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 06/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
 1
HONG FU
81
 
5.4
1971
16.30
CP – CO
VINH
 
TVN
2
UEI MARU
70
 
3.0
699
22.00
P/S – CO
VINH
 
 
3
HONG FU
81
 
5.4
1971
22.00
CO2.9 – P/S
DŨNG A
 
TVN
 
NGÀY 07/06/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
 1
HA DUONG
90
 
3.0
2795
00.30
P/S – HO
DŨNG A
 
 
2
RHL JULIA
190
 
11.6
31271
10.00
CO1.2 –P/S