CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 09-10/06/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 09/06/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

TÂN BÌNH 277

190

 

6.0

31236

18.00

P/S - HN

MẪN

 

 

2.       

JC TREASURE

135

 

8.8

9865

19.00

CP - CO

HÙNG A

 

YK - TVN

3.       

QUANG VINH 188

145

 

4.0

10923

20.00

CO 2.6 - CP

TÙNG

 

YK - TVN

4.       

HÀ DƯƠNG

90

 

5.4

2795

20.30

HO9 – P/S

DŨNG B

 

 

 

NGÀY 10/06/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DONG BAC 22-04

147

 

4.2

12137

06.00

P/S - CO

TÙNG

HÙNG A