CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH TÀU 16BS VÀ 17.06

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                            NGÀY 16/06/2021                                               
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
GOLDEN BRIGHT
177
 
8.4
19887
19.00
CO2.5 – P/S
DƯƠNG A
LÂM
 
2.       
POAVOSA WISDOM VI
169
 
9.4
17027
21.00
CP - CO
TÙNG
HÙNG A
 
3.       
VIET THUAN STAR
182
 
6.0
24953
22.00
HN2.7 - CP
DƯƠNG A
 
 
4.       
UEI MARU
70
 
2.9
699
22.00
P/S - CO
LÂM
 
 
 
                                                                                                                     NGÀY 17/06/2021                                      
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
5.       
DONG BAC 22-09
147
 
7.8
10964
06.00
CO2.11 – PS
TÙNG
HÙNG A
 
6.       
DONG BAC 22 – 01
147
 
7.8
11976
06.00
CO2.6 – PS
DƯƠNG A
LÂM
 
7.       
AUDREY SW
175.5
 
5.5
19619
10.00
PS – CO
DƯƠNG A
TÙNG
 
8.       
JI SHUN
110
 
4.5
4645
10.00
PS – CO
HÙNG A
LÂM