CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 19,20/06/2021

 NGÀY 19/06/2021      

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

AUDREY SW

176

 

7.9

19819

18.00

CO2.5 – P/S

MẪN

 

 

2.       

VIET THUAN STAR

182

 

11.6

24953

20.00

CO1.2 – P/S

DŨNG A

 

3.       

QUANG VINH DIAMOND

165

 

3.7

14491

20.30

P/S – CO

DƯƠNG B

 

 

 

NGÀY 20/06/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

4.       

SOUTHERN THRIVING

118

 

7.1

6190

01.00

P/S – CO

DŨNG A