CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 19.07.2021 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 19/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
YOSEI MARU
70
 
4.8
1065
10.00
CO2.12 - P/S
ĐỒNG
 
 
2.       
QUANG VINH DIAMOND
165.5
 
8.7
14491
10.00
CO2.5 - P/S
HẢI A
 
 
3.       
VIET THUAN 235 - 03
151
 
9.5
14436
12.00
CO1.5 - HN
MẪN
 
 
4.       
GOLDEN STAR
154
 
7.8
14743
13.00
HN2.7 - HN
HẢI A
ĐỒNG
 
5.       
VOSCO STAR
190
 
6.5
27003
14.30
P/S - SĐ
HẢI A
ĐỒNG