CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 19.07.2021 LÚC 16.00LT

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 19/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 235-03
151
 
9.5
14436
17.00
HN2.4 – P/S
HẢI A
 
 
2.       
VINACOMIN CAM PHA
113
 
4.2
5590
18.00
P/S - CO
ĐỒNG
 
 
3.       
VIET THUAN 235-02
150.5
 
4.8
15009
21.00
P/S - CO
HẢI A
 
 
4.       
VINACOMIN OCEAN
178
 
9.8
19971
22.00
HN2.8 – P/S
MẪN
 
 
 
   
NGÀY 19/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LILA II
180
 
10.3
22549
07.00
CO1.7 – P/S
NAM
 
 
2.       
DALIAN STAR
190
 
12.66
31847
10.00
CO1.2 – P/S
NAM