CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 20.07 LÚC 10.00LT

NGÀY 20/07/2021 BS
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 88
147
 
8.0
11565
09.00
CO1.4 – HN
DƯƠNG B
 
HỦY
2.       
VOSCO STAR
190
 
6.3
27003
10.00
SĐ – HN
NAM
 
 
3.       
DALIAN STAR
190
 
12.66
31847
10.00
CO1.2 – P/S
DƯƠNG A
 
 
4.       
BANGLAR JOYJATRA
180
 
6.5
25818
13.00
P/S - SĐ
DƯƠNG A
 
 
5.       
GAO XIN 6
110
 
6.2
4519
15.00
CO2.10 – P/S
DŨNG A