CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 10.09.2021 LÚC 10.00LT

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 10/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
YOSEI MARU
70
 
4.6
1065
12.00
CO2.12 – P/S
ĐỒNG
 
 
2.       
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
13.00
CO2.7 – P/S
HÙNG A
 
 
3.       
DONG BAC 99
110
 
3.5
3640
15.00
P/S - HN
ĐỒNG
 
 
4.       
VTB ACE
158
 
9.0
15354
15.00
CO1.13 – P/S
TÙNG
 
 
5.       
DONG BAC SUN
110
 
3.5
3640
15.30
P/S - CO
HÙNG A