CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 10 & 11.09.2021 LÚC 16.00LT

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 10/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
PACIFIC FRIEDA
190
 
12.1
30064
18.00
HN2.15 – P/S
HẢI A
 
 
2.       
SICILIAN EXPRESS
229
 
6.87
51209
20.00
P/S - HN
HẢI A
CHÍNH
 
3.       
VTT 28
92
 
6.3
2758
20.00
CO2.6 – P/S
TRƯỜNG
 
 
4.       
OCEAN STAR
174
 
9.5
17130
22.00
CO1.4 – P/S
HẢI B
 
 
 
 
NGÀY 11/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VINACOMIN OCEAN
178
 
6.0
19971
05.00
P/S - SĐ
HẢI A
 
 
2.       
SHENG WEI
97
 
3.8
2972
05.00
P/S - HN
TRƯỜNG
 
 
3.       
JIAN XING
190
 
6.3
29988
09.00
P/S - SĐ
HẢI A
 
 
4.       
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
09.00
P/S - HN
HẢI B