CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 11/09/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 11/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
JIAN XING
190
 
6.3
29988
12.00
P/S - SĐ
HẢI A
 
 
2.       
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
15.30
P/S - HN
HẢI B